Szkoła Podstawowa Nr 215 im. Piotra Wysockiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SP 215 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok

  Drukuj
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.sp215.info


Ogłoszenie nr 357708 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Warszawa: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 215, krajowy numer identyfikacyjny 80130300000, ul. ul. Kwatery Głównej  13, 04294   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 106 779, e-mail sp215@edu.um.warszawa.pl, faks 226 106 779. 
Adres strony internetowej (URL): www.sp215.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - SZKOŁA PUBLICZNA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.sp215.info


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.sp215.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
 
Adres:
 
Sekretariat, Szkoła Podstawowa nr 215 im. P. Wysockiego; ul. Kwatery Głównej 13, Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok”
Numer referencyjny:
 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
 dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie – 2017 rok” z podziałem na 7 części: Część 1: Ryby. Część 2: Mrożonki. Część 3: Warzywa i owoce świeże . Część 4: Mięso i wędliny. Część 5: Produkty ogólnospożywcze Część 6: Produkty mleczarskie. Część 7: Wyroby garmażeryjne. Przedmiot zamówienia został opisany w dziale 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych, stanowiących Załączniki o numerach od 2.1 do 2.7 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV:
 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:15220000-6, 15331170-9, 15300000-1, 15100000-9, 15800000-6, 15500000-3, 15894200-3, 03142500-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia
 (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594,z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
 
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
 
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: a. dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno – epidemiologiczne; b. należycie zrealizował co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych o wartości nie mniejszej niż wartość części zamówienia, na którą składa ofertę. Przez dostawę rozumie się: sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, w asortymencie należącym do grupy produktów odpowiadającej części zamówienia, na którą składana jest oferta, przez okres minimum jednego roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
 tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ): -wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ). -w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ). Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. -w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. -Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; -Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy). - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.2.SIWZ - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.3.SIWZ -Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (oświadczenie stanowi Załącznik numer 5 do SIWZ). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (uzyskała najwyższą liczbę punktów), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: - wykaz pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz kopii dokumentu (poświadczonej za zgodność z oryginałem) - decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczającej środek transportu wskazany w wykazie pojazdów do przewozu artykułów spożywczych, -kopii dokumentu (poświadczonej za zgodność z oryginałem) - zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu odpowiednio art. 62 ust. 1 pkt 4 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594,1893, z 2016r. poz. 65). - wykazu wykonanych dostaw (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ) artykułów żywnościowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż wartość części zamówienia, na którą składa ofertę. Wykonawcy składający ofertę na kilka części zamówienia są obowiązani przedstawić wykaz dostaw w odniesieniu do każdej z części z osobna. Do wykazu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć kopię dokumentów (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzających należyte wykonanie ww. dostaw. -Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz oświadczeń, wg Załącznika 3, 4 do SIWZ), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 ppkt 7.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Wymagana data wystawienia dokumentów zgodnie z zapisami pkt 7.4.SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 
nie
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
nie
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
 (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
 (przetarg nieograniczony) 
nie
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 

Informacje dodatkowe
 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 

Wstępny harmonogram postępowania:
 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
nie
 
Informacje dodatkowe:
 

IV.4) Licytacja elektroniczna
 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 nie 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
 (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 
Data: 09/12/2016, godzina: 08:30,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
nie
 
Wskazać powody:
 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
>
 
IV.6.3) Termin związania ofertą:
 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Ryby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.1 do SIWZ dot. cz. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15220000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2    Nazwa: Mrożonki.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.2 do SIWZ dot. cz. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15331170-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3    Nazwa: Warzywa, owoce świeże

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.3 do SIWZ dot. cz. 3
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15300000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 4    Nazwa: Mięso i wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.4 do SIWZ dot. cz. 4
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 5    Nazwa: Produkty ogólnospożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.5 do SIWZ dot. cz. 5
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15800000-6, 03142500-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 6    Nazwa: produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.6 do SIWZ dot. cz. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15500000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 7    Nazwa: Wyroby garmażeryjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość, zakres i inne warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w dziale 3 SIWZ oraz w Załaczniku nr 2.7 do SIWZ dot. cz. 7
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 15000000-8, 15894200-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


4) Czas trwania lub termin wykonania:
 data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

90

czas reakcji na reklamację

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. - siwz_sp_215_przetarg_2017.pdf
2. - zalacznik_1_oferta_zywienie_sp_215_2017.pdf
3. - zalacznik_3_oswiadczenie_spelnianie_warunkow_sp_215.pdf
4. - zalacznik_4_oswiadczenie_przeslanki_wykluczenia_sp_215.pdf
5. - zalacznik_5_lista_podmiotow_nalezacych_do_grupy_kapitalowej_sp_215.pdf
6. - zalacznik_6__wykaz_wykonanych_uslug_sp_215.pdf
7. - zalacznik_7__wykaz_pojazdow_sp_215.pdf
8. - zalacznik_8_projekt_umowy_sp_215.pdf
9. - zalacznik_2_tabele_asortymentowe_sp_215_2017.xls

Załączniki:
Data ogłoszenia:
02-12-2016
Data wprowadzenia:  02-12-2016
 
 
Wprowadził BZMW/ext.KJankowski 02-12-2016
Aktualizujący bzmw/ext.mrydzewska 02-12-2016
Zatwierdzający bzmw/ext.mrydzewska 02-12-2016
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-12-2016
Liczba odwiedzin: 926