Kanał Wyżej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego

Treść
…………………………………….
          (Pieczęć Zamawiającego)
 
Znak sprawy: SP215.222.RW.72.2015
                                                                                       Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie przy ulicy Kwatery Głównej 13, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej niż kwota 30.000 euro pn.: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie na 2016 rok” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonej oferty:
 
 
 
 
 
 
Numer oferty: 1
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:  PPTHU Tank – Oil  ul. Wieluńska 40A/1; 13-230 Lidzbark
Cena oferty: 112500,00
Liczba punktów w kryterium cena:  100pkt
Uwagi:  Oferta najkorzystniejszaData ogłoszenia
2015-12-14

Data wprowadzenia:  14-12-2015

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa