Kanał Wyżej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego

Treść
…………………………………….          (Pieczęć Zamawiającego)  Znak sprawy: SP215/321/2/13                                            Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 13, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215
w Warszawie – 2014 rok” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto w ramach określonych części za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert.  
Zobacz tabelę ofert
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Liczba punktów w kryterium cena Uwagi 1 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „Z. NIZIŃSKI”ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków 3,58 zł./litr 99,72 - 2 DAMO Sp. z o.o.ul. Małszyce 2D/2E, 99-400 Łowicz 3,67 zł./litr 97,27 - 3 PETROJET Sp. z o.o.Kieszek 52, 26-670 Pionki 3,57 zł./litr 100,00 Oferta najkorzystniejsza
                                                                                                                                                                  ............................................................................................                                                                                                                                                                      (podpis i pieczątka imienna kierownika zamawiającego)  Data ogłoszenia
2013-12-23

Data wprowadzenia:  23-12-2013

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa