Kanał Wyżej
Wyjaśnienie do specyfikacji

Treść
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215IM. PIOTRA WYSOCKIEGOul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa telefon: 22 610-67-79faks: 22 610-67-79 www.sp215.infoemail: sp215@edu.um.warszawa.pl   
Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 roku
 Do wszystkich Wykonawców         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie – 2016 rok”  Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm..) Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o wyjaśnienie następujących kwestii:Treść zapytania:W związku z ogłoszeniem przez Państwo postępowaniem na dostawy art. spożywczych prosimy
o odpowiedź na następujące pytania:Pytanie 1: Załącznik nr 4i dotyczący wyrobów garmażeryjnych do dokumentacji przetargowej na 2016 r. - pobrany z Państwa strony internetowej: pozycja 1 i 2 z formularza powtórzone są w pozycji 9 i 10 formularza w takich samych ilościach. Czy należy przyjąć, że tak ma wyglądać ten formularz, czy może jest to oczywista pomyłka? Odpowiedź zamawiającego:Odpowiedź do pytanie 1: Zamawiający dokonał korekty treści ww. załącznika nr 4i do SIWZ działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.) – usunięto pozycję nr 9 i 10 kosztorysu jako omyłkowe. Wprowadzone zmiany są dla wykonawców wiążące. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej poprawioną wersję załącznika nr 4i do SIWZ. Zamawiający, w związku
z wprowadzoną zmianą treści SIWZ, nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert
w prowadzonym postępowaniu.
 
załącznik:
1. n-zal_nr_4i_zywienie_sp215_2016.docData ogłoszenia
2015-12-16

Data wprowadzenia:  16-12-2015

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa