Szkoła Podstawowa Nr 215 im. Piotra Wysockiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SP 215 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok

Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok

  Drukuj
 

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sp215.info
________________________________________
Warszawa: Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Numer ogłoszenia: 511596 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 215 , ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6106779, faks 022 6106779.
" Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp215.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego typu EKOTERM dla Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego z siedzibą przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja oraz wzór umowy (stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji). Planowane zapotrzebowanie oleju opałowego: 40 000 litrów. Podana ilość litrów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu, tzn. nie stanowi ostatecznego rozmiaru zamówienia. Zamawiający, mając na względzie zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dopuszcza złożenie oferty na oleje opałowe lekkie równoważne: RG term 0,2 i Ekoterm Plus, spełniające wskazane w Specyfikacji parametry jakościowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę. Nie wykazanie przez wykonawcę spełnienia choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, poza złożonym oświadczeniem, Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625, z późn. zm.)
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.2
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.2
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.2
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
" potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
" aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
" nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
" lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji; Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwych dokumentach rejestrowych
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Cena jednostkowa litra oleju opałowego może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany hurtowych cen producenta o tę samą kwotę o jaką uległy zmianie ceny producenta. O zmianie ceny Wykonawca powiadomi Odbiorcę. Do wystawionej faktury dołączony zostanie aneks określający wyliczenie ceny oraz wydruk ze strony internetowej producenta z ceną na dzień dostawy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp215.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, pokój Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. - siwz_olej_sp215_2014.doc
2. - zal_nr_1_wzor_umowy_olej_sp215_2014.doc
3. - zal_nr_2a_i_2b_siwz_olej_opalowy_sp215_2014.doc
4. - zal_nr_2_do_wzoru_umowy_olej_sp215_2014.doc
5. - zal_nr_3_formularz_ofertowy_olej_sp215_2014.doc

Załączniki:
Data ogłoszenia:
11-12-2013
Data wprowadzenia:  11-12-2013
 
 
Wprowadził Jankowski Krzysztof 11-12-2013
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 11-12-2013
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 11-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-12-2013
Liczba odwiedzin: 958