Kanał Wyżej
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok

Treść
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.sp215.info Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok
Numer ogłoszenia: 183171 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 215 , ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6106779, faks 022 6106779.·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp215.infoI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła podstawowa publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2016 rok.II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie w 2016 roku, w następującym zakresie: Część 1: Pieczywo - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-9. Część 2: Ryby - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6. Część 3: Mrożonki - CPV 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9. Część 4: Warzywa i owoce świeże - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Część 5: Mięso - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Część 6: Wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.13.11.30-5. Część 7: Produkty ogólnospożywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Część 8: Produkty mleczarskie - CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3. Część 9: Wyroby garmażeryjne - CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i do niniejszej Specyfikacji.II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających·                   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Nie dotyczyIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę. Nie wykazanie przez wykonawcę spełnienia choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania·           III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Jak w punkcie III.3.1·           III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Jak w punkcie III.3.1·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Jak w punkcie III.3.1·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Jak w punkcie III.3.1III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)Dokumenty określone w SIWZSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp215.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 11:15, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, pokój Sekretariat.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
Załączniki:
1. - siwz_zywienie_sp215_2016.doc
2. - zal._nr_2a_i_2b_siwz_zywienie_sp215_2016.doc
3. - zal_nr_1_wzor_umowy_zywienie_sp215_waw_2016.doc
4. - zal_nr_3_formularz_ofertowy_zywienie_sp215_2016.doc
5. - zal_nr_4a_zywienie_sp215_2016.doc
6. - zal_nr_4b_zywienie_sp215_2016.doc
7. - zal_nr_4c_zywienie_sp215_2016.doc
8. - zal_nr_4d_zywienie_sp215_2016.doc
9. - zal_nr_4e_zywienie_sp215_2016.doc
10. - zal_nr_4f_zywienie_sp215_2016.doc
11. - zal_nr_4g_zywienie_sp215_2016.doc
12. - zal_nr_4h_zywienie_sp215_2016.doc
13. - zal_nr_4i_zywienie_sp215_2016.docData ogłoszenia
2015-12-11

Data wprowadzenia:  11-12-2015

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa