Szkoła Podstawowa Nr 215 im. Piotra Wysockiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SP 215 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2015 rok

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2015 rok

  Drukuj
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.sp215.info
________________________________________
Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2015 rok
Numer ogłoszenia: 392302 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 215 , ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6106779, faks 022 6106779.
" Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp215.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie - 2015 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie w 2015 roku, w następującym zakresie: Część 1: Pieczywo - CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-6. Część 2: Ryby - CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6. Część 3: Warzywa i owoce świeże - CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Część 4: Mięso i wędliny - CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Część 5: Produkty ogólnospożywcze - CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Część 6: Mrożonki - CPV 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9. Część 7: Wyroby garmażeryjne - CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę. Nie wykazanie przez wykonawcę spełnienia choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.1
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.1
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.1
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Jak w punkcie III.3.1
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
" oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
" aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
" wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
" nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
" lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1/ Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2/ Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3/ Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4/ Kosztorys ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp215.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, pokój Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. - siwz_zywienie_sp215_2015.doc
2. - zal._nr_2a_i_2b_siwz_zywienie_sp215_2015.doc
3. - zal_nr_1_wzor_umowy_zywienie_sp215_waw_2015.doc
4. - zal_nr_3_formularz_ofertowy_zywienie_sp215_2015.doc
5. - zal_nr_4a_zywienie_sp215_2015.doc
6. - zal_nr_4b_zywienie_sp215_2015.doc
7. - zal_nr_4c_zywienie_sp215_2015.doc
8. - zal_nr_4d_zywienie_sp215_2015.doc
9. - zal_nr_4e_zywienie_sp215_2015.doc
10. - zal_nr_4f_zywienie_sp215_2015.doc
11. - zal_nr_4g_zywienie_sp215_2015.doc

Załączniki:
Data ogłoszenia:
01-12-2014
Data wprowadzenia:  01-12-2014
 
 
Wprowadził Jankowski Krzysztof 01-12-2014
Aktualizujący Rydzewska Małgorzata 01-12-2014
Zatwierdzający Rydzewska Małgorzata 01-12-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-12-2014
Liczba odwiedzin: 888