Kanał Wyżej
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Treść
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO    
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215
IM. PIOTRA WYSOCKIEGO
ul. Kwatery Głównej 1304-294 Warszawa
 telefon: 22 610-67-79faks: 22 610-67-79 www.sp215.infoemail: sp215@edu.um.warszawa.pl Znak sprawy : SP215.026.37.2016  Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Kwatery Głównej 13; 04-294 Warszawa, prowadząc zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego informuje
iż udzielane jest ono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2013 poz. 907, z późn. zm.), na podstawie art.4 pkt8 ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – produktów ogólnospożywczych dla Szkoły Podstawowej Nr 215 w Warszawie – 2016 rok”.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Produkty ogólnospożywcze – CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6.INFORMACJE ADMINISTRACYJNEAdres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp215.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa
nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa.Termin składania ofert: do dnia 28.04.2016 r. godz. 10.30., miejsce: Szkoła Podstawowa nr 215
ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa, pokój Sekretariat w godz. 8.00-15.00.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  
Załączniki:
1. - siwz_zywienie_dodatkowy_2016.doc
2. - zal_nr_1_wzor_umowy_zywienie_waw_2016.doc
3. - zal_nr_3_formularz_ofertowy_zywienie_sp215_2016.doc
4. - zal_nr_4g_zywienie_sp215_2016.docData ogłoszenia
2016-04-22

Data wprowadzenia:  22-04-2016

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 215 w Warszawie - 2014 rok
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa